Политика за управление на личните данни - Ariel Telecom

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Политика за управление на личните данни

Общи условия

АДМИНИСТРАТОР : „Ариел Телеком" ЕООД (Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202421263, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ул. „Марко Балабанов "№ 7, Тел: 0885 603930; e-mail: office@ariel-telecom.com
Информация за контакти в Ариел Телеком, относно опазване на личните данни на нашите клиенти
Ариел Телеком ЕООД
ул. „Марко Балабнов "№ 7, 9000 Варна
dpo@ariel-telecom.com; office@ariel-telecom.com
Длъжностно лице по защита на личните данни:
Р.Йорданова
Какви услуги предоставяме:
Обществени електронни съобщения чрез фиксирана мрежа, включително и предоставяне достъп до Интернет;
Обществени електронни съобщения чрез кабелна мрежа за разпространение на радио- телевизионни програми;

Какви лични  данни събираме и обработваме:
  1. В процеса на предварително проучване и сключване на договор :
      - данни за идентификация : трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
      - лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер;
      - информация за устройствата, които ще бъдат включени към електронната съобщителна мрежа – вид на устройствата, идентификационни данни вкл.и МАС адрес;
      - други данни: информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително: електронна поща,  писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми,       жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от вас;

  2. В процеса на изпълнение на договорните отношения:
      - трафични данни (мрежови данни)  начало и край на интернет сесията  и обем на пренесените данни, за целите на таксуването;
      - данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност, включващи следните данни : данни за абоната(за физически лица - трите имена, единен граждански номер и адрес, а за чуждестранни лица - личен       номер; за юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование, седалище, адрес на управление и съответен идентификационен код); вид на използваните електронни съобщителни услуги; стойност на ползваните услуги за съответния       период; информация, свързана с избрания от абоната начин на плащане и извършените и дължимите плащания; информация за промени в ползването на услугата - ограничение за ползване, отпадане на ограничение;
      - други данни:  данни за Вашите плащания и издадените Ви сметки/фактури; информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга информация като: клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от нас за       идентификация на абонати/потребители;
      - информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, IP адрес на устройството.

  3. В наш легитимен интерес (поддържане нормалното техническо състояние на мрежата)  извършваме наблюдение на мрежата 24 часа /7 дни в седмицата. С автоматизирани средства се следи за нетипичен трафик, атаки към мрежата, забавяне на скоростта и други подобни. Решенията за изключване на абонат от мрежата или ограничаване ползване на услугите, въз основа на нетипично поведение в мрежата, се вземат от служители на Ариел Телеком, въз основа на сигналите получени от автоматизираното наблюдение на мрежата.
Какви са целите, за които събираме и обработваме вашите лични данни, на какво основание:
  1. Преди сключване на договор  и на етапа на сключване на договор ние събираме личните Ви данни със следните цели:  
     -установяване на самоличността на клиента;
     - управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
     -изготвяне на предложение за сключване на договор;
  2. След сключване на договор и предоставяне на договорените услуги, ние събираме и обработваме Вашите лични данни, на основание Закона за счетоводството  и Закона за електронните съобщения,  за следните цели:
      - изготвяне на сметка или фактура за услугите, които използвате при нас;
      - за да осигурим цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
      - осигуряване на техническото обслужване на мрежата ни за предоставяне на качествени услуги;
      - всякакво техническо съдействие във връзка с предоставените услуги;
      - изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, мрежови трафик, модели за местоположение, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;
      - да защитим и осигурим сигурността и целостта на мрежата си, на Вас и на нашите служители;
      - да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
      - данните от вашите сметки/фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел изготвяне на справки за ръководството;
      - извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
  3. Ние обработваме идентификационните Ви данни, трафичните Ви данни, данни за изготвяне на абонатните сметки и други лични данни, за да спазим задължения си, които са предвидени в нормативните актове, като например:
      - задължения за предоставяне на информация на Комисията за регулиране на съобщенията или трети лица, разписани в Закона за електронните съобщения;
      - предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
      - предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
      - задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
      - предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

  4. Статистически цели и цели в областта на анализа, на предварително анонимизирани данни :
       - Ние обработваме Вашите трафични данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да предоставим информация за обема на ползвания трафик. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

На кого разкриваме събраните лични данни (получатели на Вашите лични данни):
  1. В дейността си ние използваме услугите на редица наши партньори за извършване на определени и конкретни действия по: счетоводно обслужване на дейността; събиране на вземанията; сключване на договори извън търговския обект; техническо обслужване на мрежата и поддръжка на оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни; наблюдение на мрежата с цел управление на трафика; пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; дистрибутори и агенти на Ариел телеком, които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти; лица, които по възлагане и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.; лица, наети на граждански договор от Ариел Телеком, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.. С всички свои партньори Ариел Телеком има сключен договор, в който са разписани правилата при които се представят лични данни и инструкциите, които трябва да се спазват при съхраняване и обработка на личните Ви данни.
  2. Възможно е да разкрием Вашите лични данни и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред. Разкриването се осъществява въз основа на правни основания.
  3. Не предаваме лични данни в трети страни.

Как защитаваме Вашите лични данни
  1. За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки.
  2. Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е Длъжностно лице за защита на данните, който подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
  3. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни
  1. По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
  2. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Обработка на анонимизирани данни
    Ние обработваме Вашите трафични данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да предоставим информация за обема на ползвания трафик. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.
Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
  1. Право на информация:  
      Вие имате право да поискате:
        - информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
        - съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.
  2. Право на корекция, заличаване или блокиране на използването:
      В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
        -да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
       - да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
  3. Право на възражение:
      По всяко време имате право да:
        - възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
        - възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
  4. Право на ограничаване на обработването*:
      Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
        - оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
        - обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
        - повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
        - сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
  5. Право на преносимост на данни*:
       Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако,  обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие , която може да бъде оттеглена, или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.
  6. Право на жалба*:
       В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.
Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения и IVR меню. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.
Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 20.05.2018г.
*Това право ще бъде приложимо след 25 май 2018 г.

Важно е да знаете!
Съгласията, за обработка на лични данни нямат фиксирана вaлидност и се прилагат до тяхната промяна или прекратяване на договорните отношения.
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Ариел Телеком. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Ариел Телеком няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които ползвате.  За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате магазинната ни мрежа.

За да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, „АРИЕЛ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД се нуждае от определени данни. Обработката на тези данни е задължителна за изпълнение на целите на предоставяне на устройства и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължителния. Без тези данни не бихме могли да предоставяме съответните услуги. В случай, че не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт и/или услуга.
Съгласно Закона за електронните съобщения, Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството, непредоставянето на следните данни препятства възможността „АРИЕЛ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД да сключи договор за устройства/услуги с Вас:

  •       три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
  •       три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „АРИЕЛ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД;
  •       адрес за доставка;

Лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Няколко примера за лични данни са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.
За предоставяне на продукти и услуги, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните и пред-договорни задължения, както и за да предложим най-качественото комплексно обслужване на пазара.
В качеството Ви на клиент на Ариел Телеком ЕООД, Вие не сте обект на автоматизирано вземане на решения.
Ако считате, че правата Ви при обработката на личните Ви данни са нарушени, може да подадете жалба до Ариел Телеком ЕООД на имейл адрес dpo@ariel-telecom.com или в офисите на дружеството. Съгласно нормативната уредба може да подадете жалба и до  Комисия за защита на личните данни. Електронната  страница на Комисията е  https://www.cpdp.bg/


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню