Условия за достъп до отворен Интернет - Ariel Telecom

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Условия за достъп до отворен Интернет

Общи условия

I. Скорости за достъп до Интернет
Ариел Телеком определя:
Минимални, максимални, рекламирани и обичайно налични скорости на сваляне или качване (download/upload) на информация от или в интернет през фиксирани мрежи.
Насоките на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) ще определят начина на измерване на скоростите на достъп до интернет за всички договори сключени след 29.11.2015г.
При изчислението на конкретен показател, относим към параметри за качество на услугите, може да се използва цялата налична информация за всички опити за предаване на данни на нашите клиенти, агрегирани на месечна база за период от една година. Например: данните относими към реалния трафик се използват за определяне на коефициент на неуспешните опити за предаване на данни (т.4 от раздел I), като в този случай приложение намира възприетата дефиниция от стандарт ETSI EG 202 057-4, според която под „процент на неуспешни опити за предаване на данни“, трябва да се разбира процентът на неуспешните опити за предаване на данни спрямо общия брой на опитите за предаване на данни в предварително уточнения времеви период.
В изпълнение на стандарт ETSI EG 202 057-4, следните статистически данни са налични, съставени отделно за сваляне (download) и качване (upload) на информация:
а) 95 % максимална постигната скорост на пренос на данните в kbit/s. б) 5 % минимална постигната скорост на пренос на данните в kbit/s.
в) Средната стойност и стандартното отклонение от скоростта на предаване на данните в kbit/s.
Допълнителна информация и детайлно обяснение на 95% максимална постигната скорост и 5% на минимална постигната скорост на пренос на данните са посочени в Приложение G от ETSI EG 202 057-4. Във връзка със статистическите данни, намира приложение измервателната схема, посочена в Приложение B и се вземат под внимание  представителните изисквания посочени в Приложение C от ETSI EG 202 057-4.
За услуга „достъп до интернет“, предоставяна чрез фиксираната мрежа се извършват измервания на място от съответните инженери, които използват преносим компютър. Генерира се връзка с потребителски интерфейс на последно устройство за достъп в  мрежата (при FTTB, LAN, LAN over GPON технология) или последен сплитер  (при GPON/EPON технология). Предаването на данни се тества през съответния тип мрежа, на различни тарифни планове, като последователно се извършват ping, FTP DL/UL и HTTP тестове, като:
     • ping валидира IP адресите и на негова база се получават два основни показателя - средни стойности на закъснение в мили секунди и стандартно отклонение на закъснението;
    • въз основа на FTP DL/UL и HTTP получаваме информация за максимална/минимална скорост на пренос на данните в kbit/s, средната стойност и стандартно отклонение от скоростта на предаване на данните според съответния тарифен план;
Информация за тези показатели е налична на сайта на дружеството www.ariel-tv.com

II. Влияние на управлението на трафика върху качеството на услугите и защитата на личните данни и личната неприкосновеност.
Ариел Телеком ЕООД извършва наблюдение и управление на мрежата 24 часа в денонощието 365 дни в годината  в реално време. Съществуват определени събития в мрежата, които не представляват отказ  или неизправност в технически план, но разгледани във взаимната им зависимост са достоверен признак за неработоспособност, например атаки или възникнали проблеми с динамиката на маршрутизацията. Предвидена е възможност за навременно известяване с определени автоматизирани процедури на квалифициран и/или управленски персонал за събития от този тип в мрежата. Голяма част от тази информация е необходима на специалистите на Ариел Телеком, осигуряващи развитието и поддръжката на инфраструктурата на мрежата. Наблюдението и управлението на мрежата се извършва при строго спазване изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни, с цел запазване неприкосновеността на личните данни и правото на личен живот.

III. Практически последствия за потребителите в случай на ограниченията в скоростта, обема и други параметри на качеството, включително относно достъпа до  съдържание, приложения и услуги.
Ариел Телеком изпълнява стриктно законодателните актове на Европейския Съюз и на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, свързани със законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите, или относно обществената сигурност, включително наказателното право, което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. Въз основа на тези изисквания Ариел Телеком спира достъпа до съдържание, при условия, че публикуваната информация подлежи на санкции, съгласно действащото законодателство.
Ариел Телеком не дава предимства по отношение на скорост или други качествени параметри на достъп до различно съдържание. Дори и в авариен режим, като следствие на настъпили повреди или временно ограничение на капацитета на мрежата, предприетите мерки за запазване на максимално голям брой работещи услуги за нашите клиенти, по никакъв начин не приоритизират отделни доставчици на съдържание, приложения или услуги.
Последствията за крайните потребители в такива случаи на ограничаване на трафика могат бъдат някои от следните:
    1. Пълно блокиране достъпа до определено съдържание, приложения и услуги.
    2. Временно ограничение в скоростта, обема и други параметри на качеството, включително относно достъпа до определено съдържание, приложения и услуги, като в някой случаи е възможно да се приложи пълно блокиране на достъпа в направлението / направленията (в случай на DDoS), обект на Кибер атаката. Мерките се прилагат до момента, в който бъде неутрализирана Кибер атаката.
   3. Временно ограничение в скоростта, обема и други параметри на качеството, включително относно достъпа до определено съдържание, приложения и услуги, които се намират в направлението, обект на временно претоварване, свързано с непредвидими и неизбежни случаи предизвикани от технически неизправности.

IV. Защити за потребителите в случай на отклонения от качеството на услугите и скорости за достъп.
Ариел Телеком има задължение:
    1. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ писмено, по електронен начин, аудио-визуално или по друг подходящ начин за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на МРЕЖАТА, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата най-малко 24 часа преди настъпване на събитието;
    2. да оповести адрес и телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър относно заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
За повреди в МРЕЖАТА, за които има получени и регистрирани уведомления на  адресите и/или телефоните за това, и в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща само тази част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Частта от дължимата месечна абонаментна цена се определя от Ариел Телеком, след подаване на искане за това от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на адресите и/или телефоните, определени от Ариел Телеком за това. Не се прилага в случаите, когато повредата или повредите се дължат на външни причини. Външни причини - това са причини, независещи от Ариел Телеком, включващи, но не само: откраднати кабели, злонамерени действия на трети лица, прекъсване на електрозахранването в района и  т.н.

Настоящите Условия са изготвени при спазване изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню